Portret Wandy Hoffmanowej

1936
olej, p³ótno, 129 x 81,5 cm
Muzeum Narodowe w Warszawie